1. معانی رمزی تشعیر (بخش دوم)

  معانی رمزی تشعیر (بخش دوم)
  بنابراین، عالم مثال، که وجود آن با آیاتی از قرآن اثبات می‌شود، جهان برینی است که هنرمند نگارگر و تشعیرانداز همواره به آن نظر دارد. نگارگر و تشعیرانداز بیش از آنکه به طبیعت مأنوس باشد، وابستهٔ گسترش اندیشه و عالم نامحسوس است که بی‌نهایت خیال را به حالتی دلپذیر، تجلی و شکل می‌دهد و هنرم...
  ادامه مطلب
 2. معانی رمزی تشعیر (بخش اول)

  معانی رمزی تشعیر (بخش اول)
  مارتین لینگز در کتاب هنر خط و تذهیب قرآنی دربارهٔ تشعیر می‌نویسد: از آخر قرن هفتم، نگارگران ایرانی برای تذهیب کتاب های شعر و سایر آثاری که از تصویر می‌آکندند، هنر تذهیب خاص خود را پدید آوردند. این شیوهٔ جدید، طی قرن نهم تحت تأثیر تیموریان به تدریج جانشین شیوهٔ مغولی تذهیب قرآن در عراق و ا...
  ادامه مطلب
 3. معانی رمزی تذهیب قرآن (بخش دوم)

  معانی رمزی تذهیب قرآن (بخش دوم)
  برای درک معانی رمزی تذهیب قرآن فقط توجه به درخت، شمسه، و اسلیمی کافی نیست، بلکه در این زمینه باید به نمادگان اعداد خاص و نظایر هندسی آنها نیز توجه کرد. نُه و سه، مانند دایره و مثلث در سراسر عالم، نماد بهشت است و مکمل دنیوی آنها، عدد چهار و شكل مربع یا مستطیل است، لذا ترکیب مستطيل متن قرآن بر ظرفی ما...
  ادامه مطلب
 4. معانی رمزی تذهیب قرآن (بخش اول)

  معانی رمزی تذهیب قرآن (بخش اول)
  اساساً نقوش تذهیب به منظور تزئین قرآن پدید آمدند. قرآن کریم نیز که کلام محبوب بر دل حبيب است، با زیباترین خطوط و نقوش آراسته شد. تا جایی که امروز هنرهای قرآنی در صدر همهٔ هنرهای اسلامی قرار دارد. گذشته از خوش‌نویسی که شرافت و مقام تجلی آیات را مستقیماً پیدا کرد، هنر تذهیب توانست جلوه ای دیگر از...
  ادامه مطلب
 5. رنگ در هنر ایرانی - اسلامی

  رنگ در هنر ایرانی - اسلامی
  این عجب کاین رنگ از بی‌رنگ خاست رنگ با بی‌رنگ چون در جنگ خواست مولانا در آغاز این بخش، از نقش بنیادین دایره در آغاز و گسترش نقوش هندسی و گیاهی شروع کردیم و سپس، به معانی رمزی و عرفانی نقوش هندسی و گیاهی و نیز فضای خالی در هنر ایرانی - اسلامی پرداختیم. همان‌گونه که همهٔ اشکال هندسی ...
  ادامه مطلب
 6. فضای خالی در هنر ایرانی - اسلامی

  فضای خالی در هنر ایرانی - اسلامی
  ما عدم‌هاییم هستی ها نما تو وجود مطلقی و هستی ما مولانا یکی از پیامدهای ارتباط نزدیک و عمیق میان اصول معنوی و مابعدالطبیعی اسلام و هنر اسلامی در همهٔ جنبه های آن و یکی از نتایج اصل مابعدالطبیعی «توحيد»، اهمیت معنوی فضای خالی است. کاربرد فضای خالی در هنر اسلامی، ...
  ادامه مطلب
 7. نقوش گیاهی ایرانی - اسلامی (بخش سوم)

  نقوش گیاهی ایرانی - اسلامی (بخش سوم)
  شكل عشقه نشانگر گردشی است که از تحول قلب و تغییر حال در مسیر سلوک حکایت می‌کند. از آنجایی که عشقه نیز از مبدأ واحدی آغاز می‌شود و تکثر و تعدد پیدا می‌کند که همهٔ اینها رجوع به آن مبدأ آغازی اش دارد و این نقطهٔ آغازین در مقام کثرت و ظهور اجزا محو می‌شود. گردش عشقه هر چه به سوی بی...
  ادامه مطلب
 8. نقوش گیاهی ایرانی - اسلامی (بخش دوم)

  نقوش گیاهی ایرانی - اسلامی (بخش دوم)
  عامل تعیین کننده تر در نقش اسلیمی آن است که گریز و پرهیز از طبیعت، به معنای مبارزه و تقابل و جدالی از قبل حساب شده به قصد تجزيهٔ تعمدی فرم ها نیست، بلکه کنایت زدن به بیان اصلی طبیعت است که در تجزیه‌پذیری و فاسد نمودن هایش، سخت و بی‌رحم و موهن است. در واقع روی دیگر سکه آن است که هنرمند، در...
  ادامه مطلب
 9. نقوش گیاهی ایرانی - اسلامی (بخش اول)

  نقوش گیاهی ایرانی - اسلامی (بخش اول)
  «این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاده» حافظ چنان که اشاره شد، در دیدگاه اسلامی از هستی تقارنی بنیادی وجود دارد که حول محورهای چهارگانهٔ حرارت، برودت، رطوبت، و یبوست می‌چرخد. این تقارن قطبی را به منزلهٔ شالودهٔ اساسی ترین جنبه های نقوش اسلامی می...
  ادامه مطلب
 10. دایره و چرخه‌های کیهانی (بخش دوم)

  دایره و چرخه‌های کیهانی (بخش دوم)
  کمال بلورین شکل های واضح و خوانا زبان تازه ای مطرح کرد که با کیفیت نقوش منحنى‌الخط و مبهم و مواج سامرایی قرن سوم / نهم به کلی متفاوت بود. در عربانه هندسی نیز سطح بنا را، همچون سبک سامرایی، با نقوش کاشی‌مانند و واگیره های بی‌نهایت تکرارپذیر پوشاندند؛ نقش هایی که اشکال مجرد درهم دونده و...
  ادامه مطلب
صفحه: