روش دسته بندی کردن چوب برای خشک کردن

۱-برای جلوگیری از تماس تخته های قسمت پائین با زمین و انتقال رطوبت از زمین باید پایه های قسمت پایین 30 تا 40 سانتیمتر ارتفاع داشته و در فواصل 50 تا 100 سانتی متر(با توجه به ضخامت و گونه چوبی) قرار گیرند. در صورت نازک بودن تخته فاصله باید کمتر شود. از بتون، چوبهای چهار تراش آهن نبشی یا تیرآهن جهت پایه استفاده شود.

۲- بین تخته ها باید چوبدستک هایی به ضخامت ۲/۵ قرار گیرد. تا جریان هوا بین تخته ها انجام پذیرد.

۳- سعی شود چوبدستکها تقریباً زیر یکدیگر قرار گیرند. ۴- فاصلهی چوبدستکها حدود 0 ۵ تا 100 سانتیمتر مناسب است.

۵- بهتر است چوبها در مکان سرپوشيده و در معرض جریان ھوا چیدہ شوند .

۶- چوبها هنگام خشک کردن باید جور شوند یعنی همه از یک گونه باشند. مثلا چوب بلوط کندتر خشک می شود. بنابراین به زمان بیشتری نیاز دارد.

۷- ضخامت چوب در خشک کردن آنها مؤثر است. بهتر است چوبها به یک ضخامت دسته بندی شوند. خشک کردن چوب به روش مصنوعی نیز دارای معایب و مزایایی می باشد که مزایای آن به شرح زیر می باشد. زمان کمتر نسبت به روش طبیعی چوب خشک شده بدون پوسیدگی حشره زدگی، پیچیدگی، ترک و گسیختگی می باشد.

بدست آوردن چوب خشک تا مقدار رطوبت مورد نظر- قابلیت چسبندگی چوبی به یکدیگر و قابلیت رنگ پذیری بهتر را می توان از مزایای این روش نام برد و از معایب آن نیاز به تجهیزات کوره - هزینه استفاده و نگهداری کوره را می توان نام برد. چوب در روش طبیعی هنگام خشک کردن ترک می خورد و مهمترین اشکال این روش می باشد و آن هم به این دلیل است که لایه های بیرونی چوب خیلی سریع خشک می شود و چون رطوبت درون چوب می خواهد خود را به سطح چوب رسانده و خارج شود لذا در سطح چوب ترک هایی ایجاد می شود.

ترکها ترک سطحی

شکستگی در اشعه های چوبی در سطح تخته های مماس با دیگر انواع تخته هاست که معمولا در مراحل اولیه خشک کردن اتفاق می افتد. ترکهای سطحی خیلی ریز به وسیله ماشینکاری و پرداخت از بین می روند. ترک انتهایی: معمولاً در اشعه های چوبی اتفاق می افتد و در سطح انتهای تخته ها ترک ایجاد می شود. ترک خوردن

گره

گره های ترک خورده از معایبند. دلیل به وجود آمدن این ترکها اختلاف در میزان همکشیدگی موازی و عمودی دوایر رویش سالانه در یک گره است. بعضی از گره ها هنگام خشک شدن شل می شوند، که دلیل آن همکشیدگی در هر دو جهت و جدا شدن آن از الیاف پیرامون خود است و رفع این عیب امکانپذیر نیست.

شانه عسلی شدن

به وجود آمدن سوراخها و ترکهای داخلی در چوب است. و اغلب در اشعه های چوبی اتفاق می افتد. اگر چوب زمانی که تر است در مدت طولانی در درجه حرارت خیلی بالا نگه داشته شود این پدیده اتفاق می افتد. گره: گره ها محل رویش جوانه و یا شاخه هایی است که در قسمتهای مختلف تنهی یک درخت ممکن است بوجود آید. در جهت شعاعی تنهی درخت طول گره ها دیده می شود و نمایش دهندهی مراحل مختلف پوشیده شدن تدریجی جوانه و یا شاخه توسط رویش درخت می باشد. در مقطع شعاعی چوب آثار گره ها به صورت میخی دیده می شود که اصطلاحاً گره میخی می گویند. گره ها به طور کل به دو دسته به دو دسته تقسیم می شوند .

1- گره مرده : گره های مرده تیره رنگ هستند و معمولا به سایر قسمت های چوب(مجاور) متصل نیستند و مانند یک جسم خارجی به شکل میله ای در تنهی درخت فرو رفته است گره های مرده از مرغوبیت چوب می کاهند. این نوع گره ها معمولا در چوب درختان سوزنی برگ (مانند کاج) فراوانند .

۲- گره زنده: گره های زنده رنگ روشن دارند و همرنگ چوب اطراف می باشند و به قسمتهای مجاور خویش متصل هستند. گره ها باعث افزایش معایب همکشیدگی، افزایش تغییر شکل و ترک خوردن می شوند.

شکاف - گسیختگی

از معایبی هستند که بیشتر منشاء تغییر شرایط محیطی دارند و به صورتهای مختلف دیده می شوند ممکن است جهت شعاعی (عمود بر دوایر سالیانه) باشند. که در این حالت دل گسیختگی، و یا به صورت حلقه ای به شکل دوایر سالانه به حالت پیوسته و یا قسمت به سمت دیده شود که گرد گسیختگی می گویند در حالت دل گسیختگی شکاف ممکن است از مغز به طرف پوست و یا برعکس باشد.

ممکن است در قسمتی از گرده بینه باشد (تنهی گرد درخت را گرده بنیه گویند) و یا در تمام آن ادامه داشته باشند ممکن است موازی با محور درخت باشد یا به طورمارپیچی درآیند.