دوخت کوله پشتی دخترانه

در این مطلب روش ساخت کیف دخترانه (کولی) را مورد بحث قرار خواهیم داد.

الگوهای مورد نیاز:

1 عدد الگوی 12*28 جهت پشت و در کیف

1 عدد الگوی 12*16 جهت جلو کیف

2 عدد الگوی 9*12 جهت جیب جلو و زیر در کیف

2 عدد الگوی 2*75 و 55*2 جهت بند کیف

وسایل مورد نیاز:

۱ عدد سگک کمربندی.

۲ یا ۴ عدد پرچ حلقه.

برای تهیه کیف کولی دخترانه ابتدا:

طرح کیف را بر روی کاغذ‌ می‌کشیم.

طرح (الگو ) را از کاغذ بر روی مقوا یا ورق رادیولوژی انتقال‌ می‌دهیم.

الگو را بر روی چرم انتقال داده و چرم را برش‌ می‌دهیم.

الف) جیب جلو کیف

از دو طرف قسمت بالای جیب (عرض کار) به اندازه ۲ تا 2.5 و عمق 0.5 سانتیمتر مشخص کرده و علامت‌ می‌گذاریم. لبه‌های آن را به صورت انحنا، در آورده و سپس با کاتر و قیچی طرح را برش داده و از الگوی جیب جلو جدا‌ می‌سازیم.

ب) الگوی جلو کیف

1. از بالای الگوی جلو کیف به طرف پایین ۴ سانتیمتر جدا کرده و خط‌ می‌کشیم، سپس از پشت چرم به نصف قسمت بالای آن (به عمق ۲ سانتیمتر)، چسب زده و آن را بر روی نصف دیگر تا‌ می‌کنیم و با مشته بر روی آن‌ می‌کوبیم تا محکم شوند (به یکدیگر خوب بچسبند).

باید توجه داشت که برای چسباندن (تا کردن ) چرم بر روی هم‌ می‌بایست ابتدا وسط چرم را با دو انگشت فشار داد. سپس یک طرف و بعد طرف دیگر و در انتها فضای‌های مانده بین طرفین.

چرا که اگر از یک طرف عمل چسباندن را انجام دهیم بخاطر فشاری که از یک جهت بر چرم وارد‌ می‌شود امکان دارد چرم کش آمده و دقیق بر روی هم منطبق نشوند.

۲. اکنون از لبه پایین قسمت تا شده ۳ میلیمتر را جهت دوخت مشخص کرده و علامت‌ می‌زنیم. از مکان علامت زده شده تا پایین الگو را اندازه گرفته و همان اندازه را دقیقاً بر روی رخ چرم (الگو ) علامت‌ می‌گذاریم.

علت این کار به آن دلیل است که خط دوخت از پشت و روی الگو دقیقاً بر یکدیگر منطبق باشند.

۳. از طرف رخ چرم و بر روی خط مشخص شده به اندازه ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر از طرفین رها کرده و بقیه عرض را به فواصل ۰/۵ سانتیمتر به ۰/۵ سانتیمتر سنبه‌ می‌زنیم و با دوخت تزیینی‌ می‌دوزیم.

برای اینکه انتهای نخ پنهان بماند و زیبایی دوخت را از بین نبرد ابتدا یک طرف چرم تا شده را باز کرده و سوزن را برای شروع دوخت از بین آن رد‌ می‌کنیم و سپس دوخت را تا انتها ادامه‌ می‌دهیم.

با این کار نخ در زیر چرم تا شده‌ می‌ماند و فقط نخ دوخت تزیینی نمایان‌ می‌شود. ۴: به لبه اطراف جیب جلو چسب زده و سپس آن را از قسمت زیر دوخت تزیینی جلو کیف به طرف پایین‌ می‌چسبانیم.

۵. اکنون از دو طرف لبه‌های عمودی جیب جلو ۳ میلیمتر جدا کرده و علامت‌ می‌گذاریم.

نقاط علامت گذاری شده را با خط کش به یکدیگر وصل‌ می‌کنیم (البته تا ۱ سانتیمتر به پایین جیب ).

بر روی خط‌های عمودی کشیده شده نیم سانت، نیم سانت علامت‌ می‌گذاریم و سپس نقاط را با سنبه سوراخ‌ می‌کنیم.

پ. پشت و در کیف.

۱. از لبه پایین الگوی ۱۲ * ۲۸ چرم که برای پشت و در کیف برش داده شده به طرف بالا ۱۱ سانتیمتر مشخص کرده، علامت زده و خط‌ می‌کشیم.

۲. از همان خط به طرف بالا ۰/۵ سانت دیگر مشخص کرده و به موازات خط قبل، خط‌ می‌کشیم.

جهت قرار دادن زیپ.

۳. اکنون از دو طرف خط‌ها ۲ سانتیمتر را مشخص کرده و علامت‌ می‌گذاریم.

۴. جهت مشخص شدن محل دوخت زیپ در دو طرف خط‌های کشیده شده (از بالا و پایین ) ۳ میلیمتر جدا کرده، علامت‌ می‌گذاریم و خط‌ می‌کشیم.

5. بر روی خطوط جدید(محل دوخت زیپ) 5/0 سانت 5/0 سانت علامت گذاشته و سپس با سنبه آنها را سوراخ‌ می‌کنیم.

در بین ابتدا و انتهای سوراخ‌ها و جهت ایجاد برش هلال از سنبه نوک هلال استفاده‌ می‌کنیم.

6. اکنون برای گذاشتن زیپ دو خط میان سوراخ‌های سنبه را با کاتر و قیچی برش داده و خارج‌ می‌کنیم.

7. از پشت چرم،لبه‌های قسمت برش داده شده را جهت نصب زیپ چسب‌ می‌زنیم و سپس با دقت چرم را به گونه‌ای بر روی زیپ قرار‌ می‌دهیم که دندانه‌های زیپ در محل برش داده شده قرار گیرند.

۸. اکنون فقط قسمت زیر زیپ را‌ می‌دوزیم.

برای زیبایی دوخت انتهای نخ را از زیر زیپ عبور‌ می‌دهیم.

۹. یک تکه آستر به ابعاد دلخواه (مثلاً به ابعاد کل چرم پشت و سر کیف ) برش‌ می‌دهیم.

10. لبه‌های داخلی (دور تا دور) پشت چرم را چسب‌ می‌زنیم و آستر برش داده شده را بر روی آن‌ می‌چسبانیم.

۱۱. اکنون قسمت بالای زیپ را‌ می‌دوزیم.

توجه داشته باشیم که قسمت زیر زیپ قبلاً به چرم دوخته شده بوده است و اکنون بالای زیپ به چرم و آستر دوخته‌ می‌شود تا یک کیسه ایجاد گردد.

اکنون پشت و سر کیف آماده شده است.

 ج) نصب دکمه آهن ربایی به در کیف.

1. برای نصب دکمه از لبه بالای تکه آستر ۹ * ۱۲ که قبلاً برش داده‌ایم به پایین به اندازه ۲ سانتیمتر (در مرکز طولی آستر) مشخص کرده و علامت‌ می‌گذاریم.

۲. واشر دکمه را دقیقاً در همان محل علامت گذاری شده قرار‌ می‌دهیم.

۳. با کاتر دو قسمت پایه قفل در روی واشر را برش داده و پایه را بر روی واشر سوار‌ می‌کنیم.

۴. سپس از پشت پایه‌ها را خم‌ می‌کنیم و با انبر دست یا مشته آنها را‌ می‌کوبیم تا محکم شوند.

5. اکنون به پشت آستر چسب زده و آن را به پشت تکه آستر خورده پشت و سر کیف نصب‌ می‌کنیم.

توجه داشته باشید که آستری باید به سمت بالای زیپ نصب گردد.

چ) تهیه بند کیف.

بند 2*55:

۱. بر روی الگوی بند کیف ۲* ۵۵ سانتیمتری، از دو طرف ۴ سانتیمتر را مشخص کرده و علامت‌ می‌زنیم.

۲. به لبه پشت بند (حدود ۱ سانتیمتر ) چسب زده و بند را از حلقه عبور‌ می‌دهیم.

3. لبه چسب خورده را تا کرده و بر روی خطی که قبلاً مشخص کرده ایم(4سانتیمتر)‌ می‌چسبانیم.

۴. وسط زیر حلقه را مشخص کرده، علامت‌ می‌گذاریم و با سنبه آن را سوراخ‌ می‌کنیم.

5. نرینگی پرچ را از سوراخ عبور داده و از پشت مادگی را به آن وصل کرده و آن را با مشته‌ می‌کوبیم تا محکم شوند.

6. طرف دیگر بند را به اندازه 4 سانتیمتر مشخص کرده، علامت‌ می‌گذاریم و سپس برای عبور زبانه سگک کمربند آن را با سنبه سوراخ‌ می‌کنیم.

۷. بند را از سگک عبور داده و زبانه سگک را از توی سوراخ ایجاد شده بیرون‌ می‌آوریم.

8. پشت لبه بند عبور داده شده از سگک راچسب زده آن را تا‌ می‌کنیم و‌ می‌چسبانیم.

9. وسط زیر سگک را (به فاصله ۱ سانتیمتر) مشخص کرده، علامت‌ می‌زنیم و با سنبه سوراخ‌ می‌کنیم.

10. سپس نر و مادگی پرچ را از سوراخ عبور داده و با مشته آنها را محکم‌ می‌کنیم.

بند ۲ * ۷۵:

۱. در یک طرف بند ۲*۷۵، همان مراحل نصب حلقه (مرحله ۱ تا ۵) را انجام‌ می‌دهیم.

۲. و برای ایجاد سوراخ‌های انتهای کمربند، از لبه بند ۱۰ سانتیمتر را اندازه‌ می‌گیریم، با خط کش مرکز عرضی بند را مشخصی‌ می‌کنیم و به فاصله‌های ۲ سانت ۲ سانت علامت گذاشته و با سنبه آنها را سوراخ‌ می‌کنیم.

3. جهت استحکام و زیبایی بند کیف از سوراخ‌های ایجاد شده حلقه پرچی عبور داده و با سنبه خورشیدی آن‌ها را‌ می‌کوبیم تا کاملا صاف و تخت شوند.

نحوه دکمه زدن (چهار پارچه ):

.ین قسمت دکمه زدن کیف را به شما آموزش می دهد

دکمه زنی چهار پارچه:

۱. مشخص کردن محل دکمه‌ها................. ابتدا محل دکمه‌ها را مشخص و با خودکار اکلیلی علامت گذاری‌ می‌کنیم.

مناسب‌ترین محل برای نصب دکمه ۱ تا ۱/۵ سانتیمتر از لبه کار‌ می‌باشد.

البته این فاصله با توجه به بزرگی و کوچکی دکمه و نوع کار‌ می‌تواند تغییر یابد.

۲. سنبه زنی................... سپس در حالی که تکه چرم را بر روی صفحه تفلون قرار داده‌ایم سنبه سوراخ کنی را بر روی محل علامت گذاری قرار داده و با مشته یا چکش به آن‌ می‌کوبیم تا سوراخ را ایجاد کند.

3. نصب دکمه‌ها........... برای نصب دکمه‌ها ابتدا پایه صفحه را از سوراخ عبور داده و سپس صفحه زیر (صفحه فنری ) را از پشت کار به دکمه پایه متصل‌ می‌کنیم و در حالی که دکمه را از جلو  بر روی سنبه مخصوص دکمه گذاشته‌ایم، نوک سنبه، که دارای زائده‌ای مخصوص همین کار است درون صفحه فنری قرار داده و با مشته یا

چکش آن را‌ می‌کوبیم تا دو صفحه رو و زیر در یکدیگر قفل گردند.

نصب دکمه طرف دیگر............. اکنون طرف دیگر را به همین ترتیب علامت گذاری و سوراخ‌ می‌کنیم و این بار دکمه مادگی را نصب‌ می‌کنیم.

البته باید دقت داشت که سنبه صفحه‌ای و سنبه مادگی دارای اشکالی متفاوت با سنبه صفحه‌ای و سنبه نری قبل هستند.