آموزش ساخت کیف چرم مهندسی

کیف مهندسی یکی از کیف های مورد استفاده مردم ایران برای رفتن به کار است که ما در این مطلب در مورد ساخت کیف های چرم مهندسی 25*35 صحبت خواهیم کرد.

روش دوخت

مرحله اول............... قسمت B (قسمت جلو) را ۲ سانتیمتر از طول تا می‌زنیم و سپس چسب زده، سوراخ کرده و آن را می‌دوزیم.

مرحله دوم............... قسمتM   (جیب جلو) را به طور موقت بر روی قسمت B قرار می‌دهیم با خودکار اکلیلی دور تا دور تیکه M را خط می‌کشیم و سپس آن را بر می‌داریم.

باید دقت کنیم که قسمت M دقیقاً در وسط قسمت B قرار گیرد بطوریکه اطراف قسمت M تا لبه‌های اطراف B همگی به یک اندازه باشند.

مرحله سوم................ اکنون قسمت‌هایH، I و Jرا که جای خودکار و کارت هستند بر روی قسمت Bو درون کادر ایجاد شده قرار می‌دهیم و آنها را به قسمت B می‌دوزیم.

مرحله چهارم............. ۲ عدد طبله جیب جلو (قسمت N)را از طول به عرض جیب جلو (M)می‌چسبانیم و سپس آن را سوراخ کرده و می‌دوزیم.

مرحله پنجم............... سپس جیب جلو M را از سه طرف (پایین، راست و چپ) بر روی کادر کشیده شده منطبق کرده، حاشیه‌ها را سوراخ می‌کنیم و سپس آنها را می‌دوزیم.

مرحله ششم................ قسمت A از طرف طول (از پایین به بالا) ۲۵/۵ سانتیمتر را مشخص کرده، علامت‌گذاری می‌کنیم و با خودکار اکلیلی یک خط عرضی رسم می‌کنیم. این خط، مکان تا شدن در کیف حواهد بود.

مرحله هفتم................. خط دیگری به همین صورت (البته به اندازه ۳۰/۵ سانتیمتر) مشخص کرده و رسم می‌کنیم. با کشیدن این دو خط موازی یک کادر مستطیلی به ابعاد ۳۵ * ۵ سانتیمتر ایجاد می‌گردد.

فاصله این دو خط که ۵ سانتیمتر می‌باشد، مکان قرار گرفتن قسمت بالای کیف (L) را مشخص می‌کند.

مرحله هشتم.............. سپس با شلاقی، مستطیلی به ابعاد ۳* ۳۳ سانتیمتر برش می‌دهیم و آن را درون کادر فوق (کادر ۳۵ * ۵ سانتیمتری) می‌چسبانیم. این تیکه شلاقی باید بگونه‌ای درون کادر قرار گیرد که از هر طرف ۱ سانتیمتر تا لبه کادر فاصله داشته باشد.

مرحله نهم................... سپس قسمت بالای کیف (L) را بر روی شلاقی و در مکان مورد نظر می‌چسبانیم به صورتی که کاملاً در کادر (کادر ۳۳* ۳ سانتیمتری) قرار گیرد.

در انتها دو لبه طولی قسمت  L را سوراخ کرده و آنها را می‌دوزیم.

مرحله دهم................... اکنون ۲ عدد لاک پشتی را بر روی قسمت L نصب می‌کنیم. محل نصب لاک‌پشتی‌ها باید بگونه‌ای باشد که فاصله دو لبه خارجی لاک‌پشتی‌ها از یکدیگر ۱۱ سانتیمتر باشد.

مرحله یازدهم............... قسمت P را از وسط حلقه‌های هر دو لاک‌پشتی‌ها عبور داده، لبه آن را برگردانده و با چسب می‌چسبانیم.

مرحله دوازدهم............. قسمت Q را از طرف عرضی به دور تا دور قسمت P پیچانده، سوراخ کرده و پرچ می‌کنیم. فاصله پرچ‌ها (۳ عدد پرچ زده شده) از یکدیگر بر روی دسته کیف باید دقیقاً به یک اندازه باشد. پرچ‌ها همگی باید از هر ۳ لایه P و لایه  Q  (1 لایه P و ۲ لایه Q)عبور کنند.

مرحله سیزدهم................ هر دو قطعه C را به شکل ذوزنقه و به ابعاد، ضلع کوچک ۷ و ضلع بزرگ ۱۰ سانتیمتر درآورده و برش می‌دهیم.

برای ایجاد ذوزنقه، ابتدا از دو طرف عرض قطعه‌ها(قسمت سمت چپ) 5/1 سانتیمتر مشخص کرده و علامت‌ می‌گذاریم.

سپس از دو طرف عرض قطعه‌ها (قسمت سمت راست) ۷ سانتیمتر مشخص کرده و علامت می‌زنیم.

 اکنون این چهار نقطه (علامت) را به یکدیگر وصل می‌کنیم تا یک ذوزنقه ایجاد گردد.

البته باید در نظر داشت که ذوزنقه به حالت خوابیده می‌باشد، یعنی قاعده کوچک در سمت چپ و قاعده بزرگ ا در سمت راست قرار دارد.

مرحله چهاردهم................. ۲ عدد نگهدارنده بند (یعنی قطعه‌های G  )را از حلقه مورد نظر عبور داده، از وسط تا می‌زنیم و به هم می‌چسبانیم.

مرحله پانزدهم.................. بر روی قسمت G، یک خط به موازات لبه بالا (لبه ۷ سانتیمتری) به فاصله ۳ سانتیمتر می‌کشیم و سپس لبه تا شده G را بر روی آن قرار می‌دهیم، می‌چسبانیم و پرچ می‌کنیم.

مرحله شانزدهم................. اکنون پشت قسمت‌های C و D یک لایه شلاقی می‌چسبانیم.

شلاقی‌ها بگونه‌ای باید بر روی قسمت‌های C و D قرار گیرند که لبه شلاقی تا لبه چرم ۱ سانتیمتر فاصله داشته باشد.

مرحله هفدهم................ پس از نصب شلاقی‌ها، باید دو قسمت C و D را به یکدیگر متصل نمائیم. برای اتصال این دو قسمت، ۱۰ سانتیمتر از طرف عرض قسمت C را به ۱۰ سانتیمتر از عرض قسمت D به گونه‌ای وصل می‌کنیم که قطعه‌ها به شکلی C-D-C و به صورت متوالی در آیند. باید دقت داشت که قسمت D از دو طرف به اندازه ۲ سانتیمتر روی لبه‌های هر دو قسمت C قرار گیرد.

پس از اتصال قطعه‌ها، آنها را به یکدیگر می‌دوزیم.

با دوختن این قطعه‌ها به یکدیگر یک قطعه جدید به طول ۸۵ سانتیمتر ایجاد می‌گردد.

باید توجه داشت که در قسمت‌هایی که بر روی هم قرار می‌گیرند می‌بایست شلاقی‌ها را از آن قسمت‌ها برش داد و جدا کرد.

چون وجود لایه شلاقی در آن قسمت‌ها سبب سخت سوراخ شدن چرم می‌گردد.

مرحله هجدهم................ بر روی یک طرف قسمت K و جهت عبور بند کیف دو برش افقی ایجاد می‌کنیم و سپس پشت (داخل) لبه‌های طرف دیگر چسب زده و لبه‌ها را به یکدیگر می‌چسبانیم.

باید دقت داشت که چسب فقط به کناره‌های لبه قسمت K زده شود نه تمام سطح آن.

مرحله نوزدهم............... اکنون پشت ۲ قسمت F را کاملاً چسب می‌زنیم و آنها را به یکدیگر (پشت به پشت) می‌چسبانیم.

سپس حاشیه‌های آنها را سوراخ کرده و آنها را به یکدیگر می‌دوزیم.

مرحله بيستم.................. ۲ قسمت E را هم مثل ۲ قسمت F و با همان روش به یکدیگر وصل می‌کنیم.

مرحله بیست و یکم........... اکنون سگک را بر روی انتهای قسمتE   وصل کرده و قسمتE  را از درون برش ایجاد شده در قسمت K عبور می‌دهیم.

مرحله بيست و دوم.......... برای استحکام هر چه بیشتر در کیف، قسمت O را به پشت در می‌چسبانیم.

مرحله بيست و سوم.......... اکنون قسمت جلو کیف را به طبله می‌چسبانیم، سپس سوراخ می‌کنیم و در انتها آنها را به یکدیگر می‌دوزیم.

برای جلوگیری از پیچش و بد فرم شدن چرم در هنگام اتصال طبله به آن بهتر است ابتدا وسط طبله در کف کیف و وسط قسمت جلو کیف را علامت‌گذاری کرده و سپس آنها بر روی یکدیگر منطبق نمائیم.

مرحله بیست و چهارم.......... قسمت پشت کیف را هم به همین طریق به طرف دیگر طبله چسبانده و می‌دوزیم.

مرحله بیست و پنجم............ پس از نصب طبله به قسمت‌های جلو و عقب کیف اکنون زمان نصب قفل کیف می‌باشد.

برای نصب قفل با توجه به سلیقه می‌توان از ۱ یا ۲ قفل استفاده کرد.

مرحله بیست و ششم........... در انتها بند کیف را به حلقه متصل به طبله وصل می‌کنیم.

شلاقی

شلاقی ‌یک ورقه پلیمری ‌است که برای‌استحکام بخشیدن به قسمتی‌ از کیف استفاده می‌گردد و معمولا ًدر کیف‌های ‌پرس (کیف‌های ‌زنانه مجلسی ‌شب) بکار برده می‌شود.