آموزش دوخت کیف کوله پشتی

در این مطلب در مورد دوخت کیف کوله پشتی چرمی صحبت خواهیم کرد.

روش دوخت

مرحله اول....................... ابتدا لبه بالای قسمت جلو را (قطعه A به ابعاد ۶۳ * ۴۲ سانتیمتر) از طول، به اندازه ۲ سانتیمتر تا می‌زنیم، با سنبه سوراخ می‌کنیم و می‌دوزیم تا ابعاد قطعه A به ۶۳ * ۴۰ سانتیمتر تبدیل گردد.

مرحله دوم....................... لبه بالای قسمت پشت را (قطعه B به ابعاد ۲۷ * ۴۲ سانتیمتر) از عرض، به اندازه ۲ سانتیمتر تا می‌زنیم، با سنبه سوراخ می‌کنیم و می‌دوزیم تا ابعاد قطعه B به ۲۷ * ۴۰ سانتیمتر تبدیل گردد.

مرحله سوم........................ طبله‌های جیب‌های کنار و جلو کیف را به یکدیگر متصل می‌کنیم.

به این صورت که قطعه E را (که به ابعاد ۴ * ۱۵ سانتیمتر و به تعداد ۶ عدد می‌باشند ) از طول به دو طول قطعه F ( که به ابعاد 15*12 سانتیمتر می‌باشند) و از عرض به قطعه I (که به ابعاد 15*۲۰ سانتیمتر است ) می‌چسبانیم، سوراخ می‌کنیم و می‌دوزیم.

مرحله چهارم..................... جیب‌های جلو و دو طرف را که اکنون طبله دار شده‌اند در محل خود بر روی صفحه اصلی قرار می‌دهیم و می‌دوزیم.

بدین طریق که قطعه A را از هر لبه طولی به اندازه ۷/۵ سانتیمتر و از وسط به اندازه ۵ / ۳۱ سانتیمتر علامت‌گذاری می‌کنیم، چسب می‌زنیم و می‌دوزیم.

مرحله پنجم....................... اکنون دکمه آهنربایی را در قسمت وسط لبه در جیب نصب می‌کنیم.

برای پوشاندن پایه‌های دکمه آهنربایی، روی در ۳ جیب، نوار قرار داده و آن را می‌دوزیم. برای این کار دو قطعه D را بر روی دو قطعه J   متصل کرده و قطعه H را روی قطعه G وصل می‌کنیم.

سپس در جیب‌ها را روی جیب‌ها نصب می‌کنیم بگونه‌ای که روی جیب بسته شود. بعد قسمت دوم دکمه آهنربایی را روی جیب‌ها نصب می‌کنیم و دور تا دور در جیب‌ها را می‌دوزیم.

مرحله ششم........................ قطعه R را به صورت نوار تا می‌زنیم، می‌چسبانیم و سپس دو لبه را که بر روی هم قرار گرفته‌اند به هم می‌دوزیم.

مرحله هفتم......................... قطعه نگه دارنده دسته و بند بالا را (O ) و همچنین قطعه نگه دارنده دسته و بند پایین (P) را پس از عبور دادن از حلقه روی سطح پشت کیف را می‌چسبانیم.

سپس دو لبه قطعه R به اندازه ۱ سانتیمتر زیر قسمت O قرار می‌دهیم و چسب می‌زنیم. اکنون دو قطعه رابط بند به نگه دارنده S را به اندازه ۱ سانتیمتر به زیر قسمت O قرار می‌دهیم و می‌چسبانیم. سپس دو قطعه دیگر S را به همان روش زیر قسمت P قرار می‌دهیم و می‌چسبانیم.

در انتها دور تا دور قطعه‌های O و P را سوراخ می‌کنیم و می‌دوزیم. بگونه‌ای که قطعه O به همراه   S و  R دوخته شوند.

مرحله هشتم....................... قطعه نوار در جیب D را همانند روش قبل روی قسمت C نصب می‌کنیم و یک عدد دکمه آهنربایی به قطعه نگه دارنده دکمه آهنربایی وصل می‌کنیم.

یعنی تیکه  T(نگه دارنده دکمه آهنربایی) را به سگک نصب کرده و سپس دکمه آهنربایی بر روی آن نصب می‌گردد.

در انتها آنها را به قطعه D که به قطعه C متصل می‌باشد، می‌دوزیم.

اکنون دور تا دور در کیف را می‌دوزیم و سپس در را به قسمت فوقانی ( بالای) پشت کیف (B) وصل می‌کنیم.

مرحله نهم....................... زیپ را روی قسمت جیب داخلی L نصب کرده و آسترکشی می‌کنیم.

سپس دور تا دور آن را به حاشیه داخلی قسمت پشت B می‌چسبانیم.

مرحله دهم..................... اکنون قطعه A را به قطعه B می‌چسبانیم و از پایین، قطعه کف را M به آنها می‌چسبانیم و سپس می‌دوزیم.

مرحله یازدهم...................... قطعه بند بالا را Q به صورت دولا به هم می‌دوزیم و از حلقه نگه دارنده و بند بالا O عبور می‌دهیم و سپس آنها را پرچ می‌کنیم.

مرحله دوازدهم.................... قطعه بند پایین را R همانند بند بالا دولا می‌کنیم و به یکدیگر می‌دوزیم و از حلقه عبور می‌دهیم و جهت استحکام هر چه بیشتر آن را پرچ می‌کنیم.

سپس به طرف دیگر را سگک نصب می‌کنیم و در انتها قطعه بند بالا را به صورت قابل تنظیم از سگک متصل به بند پایین عبور می‌دهیم.